Các văn bản hướng dẫn về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19”

→ Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID 19: 

→ Quy định tạm thời về tổ chức vận tải hành khách:

→ Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện nghị quyết 128: