Luật khám chữa bệnh năm 2023

KẾ HOẠCH Phổ biến Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội: Xem tại đây Luật khám chữa bệnh năm 2023: Xem tại đây

Các văn bản, nghị quyết mới thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, quốc hội khóa XV

Nghị quyết 44 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 Nghị quyết 45 về thí điểm một số cơ chế chính sách ...

Luật phòng chống tham nhũng 2018

Luật phòng chống tham nhũng có hiệu lực từ 01/7/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Phong-chong-tham-nhung-322049.aspx

Bộ luật lao động 2019

Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2019-333670.aspx

Văn bản 1308/VBHN-BLĐTBXH

Thông tư quy định về Điều lệ Trường Cao đẳng https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-1308-VBHN-BLDTBXH-2019-Thong-tu-quy-dinh-ve-Dieu-le-truong-cao-dang-411648.aspx

Luật viên chức 2020

Luật viên chức 2010 http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=98566