QUY CHẾ HSSV NĂM 2023

XEM TẠI ĐÂY

QUY CHẾ HSSSV NĂM 2022

XEM TẠI ĐÂY

Quyết định về tiêu chuẩn, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban cán sự lớp

Quyết định về tiêu chuẩn, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban cán sự lớp (Xem tại đây)

Quy chế giáo viên chủ nhiệm lớp

Quy chế giáo viên chủ nhiệm lớp (Xem tại đây)

Quy chế HSSV

Quy chế học sinh – sinh viên (Xem tại đây)

Phiếu xác nhận tư cách dự thi

Phiếu xác nhận tư cách dự thi (Xem tại đây)

Mẫu đơn vay vốn ngân hàng cho HSSV

Mẫu đơn vay vốn ngân hàng cho HSSV (Xem tại đây)

Đơn xin bảo lưu kết quả học tập

  Mẫu đơn và biên bản họp lớp (Xem tại đây)

Tài liệu sinh hoạt công dân năm 2020

Tài liệu SHCD (Xem tại đây)

Danh sách tài khoản Elearning các lớp CĐ Điều dưỡng K15, Dược K7

Danh sách tài khoản Elearning các lớp CĐ Điều dưỡng K15, Dược K7 (Xem tại đây)

Quy chế HSSV năm 2019

XEM TẠI ĐÂY