Kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 2023

Kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo Điều dưỡng 2023: Xem tại đây Kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo Dược 2023: Xem tại đây    

Kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 2022

Kế hoạch Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo Điều dưỡng năm 2022: Xem tại đây Kế hoạch Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo Dược năm 2022: Xem tại đây    

Kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 2021

Kế hoạch Tự đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo Điều dưỡng năm 2021: Xem tại đây Kế hoạch Tự đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo Dược năm 2021: Xem tại đây