Báo cáo Hệ thống Bảo đảm chất lượng 2023

Báo cáo Hệ thống Bảo đảm chất lượng 2023: Xem tại đây

Báo cáo tự đánh giá chất lượng trường và Chương trình đào tạo năm 2023

Báo cáo tự đánh giá chất lượng nhà trường và CTĐT năm 2023: Xem tại đây    

Quyết định ban hành và áp dụng HTBĐCL 2023

* Quyết định ban hành và áp dụng HTBĐCL 2023: Xem tại đây * Hệ thống quy trình BĐCL 2023: 01. Quy trình xây dựng chương trình đào tạo: Xem tại đây 02. Quy trình rà soát chương trình đạo ...

Hội thi Sáng tạo Khoa học KT tỉnh lần thứ IX

Hội thi Sáng tạo Khoa học KT tỉnh lần thứ IX: Xem tại đây

Kế hoạch tự đánh giá chất lượng trường và chất lượng chương trình đào tạo 2023

Kế hoạch tự đánh giá chất lượng trường và chất lượng chương trình đào tạo 2023: Xem tại đây  

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng trường và chương trình đào tạo 2023

Quyết định thành lập Hội đồngTĐG CL trường và CTĐT 2023: Xem tại đây Quyết định thành lập ban thư ký HĐ TĐG CL trường và CTĐT năm 2023: Xem tại đây  

Báo cáo Hệ thống Bảo đảm chất lượng 2022

Báo cáo Hệ thống Bảo đảm chất lượng 2022: Xem tại đây

Báo cáo tự đánh giá chất lượng nhà trường và Chương trình đào tạo năm 2022

Báo cáo tự đánh giá chất lượng nhà trường và CTĐT năm 2022: Xem tai đây    

Quyết định ban hành và áp dụng HTBĐCL 2022

Quyết định ban hành và áp dụng HTBĐCL 2022: Xem tại đây  

Biên bản và kết luận của thanh tra sở KHCN về đề tài NCKH có sử dụng ngân sách nhà nước

Biên bản thanh tra của sở KHCN: Xem tại đây Kết luận thanh tra sở KHCN: Xem tại đây

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng trường và chương trình đào tạo năm 2022

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng trường và chương trình Đào tạo 2022: Xem tại đây Quyết định thành lập Ban thư ký HĐ TĐG chất lượng trường và chương trình Đào tạo 2022: Xem ...

Kế hoạch tự đánh giá chất lượng trường và chất lượng chương trình đào tạo 2022

Kế hoạch TĐG CL trường và CL chương trình đào tạo năm 2022: Xem tại đây