Báo cáo Hệ thống Bảo đảm chất lượng 2023

Báo cáo Hệ thống Bảo đảm chất lượng 2023: Xem tại đây

Báo cáo tự đánh giá chất lượng trường và Chương trình đào tạo năm 2023

Báo cáo tự đánh giá chất lượng nhà trường và CTĐT năm 2023: Xem tại đây    

Quyết định ban hành và áp dụng HTBĐCL 2023

* Quyết định ban hành và áp dụng HTBĐCL 2023: Xem tại đây * Hệ thống quy trình BĐCL 2023: 01. Quy trình xây dựng chương trình đào tạo: Xem tại đây 02. Quy trình rà soát chương trình đạo ...

Hội thi Sáng tạo Khoa học KT tỉnh lần thứ IX

Hội thi Sáng tạo Khoa học KT tỉnh lần thứ IX: Xem tại đây

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 2023

Quyết định thành lập Hội đồngTĐG CL CTĐT Điều dưỡng 2023: Xem tại đây Quyết định thành lập Hội đồngTĐG CL CTĐT Dược 2023: Xem tại đây    

Kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 2023

Kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo Điều dưỡng 2023: Xem tại đây Kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo Dược 2023: Xem tại đây    

Báo cáo Hệ thống Bảo đảm chất lượng 2022

Báo cáo Hệ thống Bảo đảm chất lượng 2022: Xem tại đây

Báo cáo tự đánh giá chất lượng Trường và Chương trình đào tạo năm 2022

Báo cáo tự đánh giá chất lượng nhà trường và CTĐT năm 2022: Xem tai đây    

Quyết định ban hành và áp dụng HTBĐCL 2022

Quyết định ban hành và áp dụng HTBĐCL 2022: Xem tại đây  

Biên bản và kết luận của thanh tra sở KHCN về đề tài NCKH có sử dụng ngân sách nhà nước

Biên bản thanh tra của sở KHCN: Xem tại đây Kết luận thanh tra sở KHCN: Xem tại đây

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm 2022

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình Đào tạo Điều dưỡng 2022: Xem tại đây Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình Đào tạo Dược 2022: Xem tại ...

Kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 2022

Kế hoạch Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo Điều dưỡng năm 2022: Xem tại đây Kế hoạch Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo Dược năm 2022: Xem tại đây