Quyết định ban hành và áp dụng HTBĐCL 2023

* Quyết định ban hành và áp dụng HTBĐCL 2023: Xem tại đây

* Hệ thống quy trình BĐCL 2023:

01. Quy trình xây dựng chương trình đào tạo: Xem tại đây

02. Quy trình rà soát chương trình đạo tạo: Xem tại đây

03. Quy trình xây dưng kế hoạch đào tạo tổng quát: Xem tại đây

04. Quy trinh xay dưng ngân hàng câu hỏi: Xem tại đây

05. Quy trình dự giờ: Xem tại đây

06. Quy trình đánh giá kết quả học tập: Xem tại đây

07. Quy trình mở mã nghề đào tạo: Xem tại đây

08. Quy trình xét công nhận tốt nghiệp: Xem tại đây

09. Quy trình tuyển dụng nhân sự: Xem tại đây

10. Quy trình quy hoạch cán bộ; Xem tại đây

11. Quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý: Xem tại đây

12. Quy trình Đào tạo, bồi dưỡng GV, CBQL: Xem tại đây

13. Quy trình quản lý Hồ sơ CBNV: Xem tại đây

14. Quy trình đánh giá CBVC: Xem tại đây

15. Quy trình Quản lý xưởng: Xem tại đây

16. Quy trình quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị: Xem tại đây

17. Quy trình tuyển sinh: Xem tại đây

18. Quy trình xét khen thưởng HSSV: Xem tại đây

19. Quy trình xét kỷ luật HSSV: Xem tại đây

20. Quy trình khảo sát HSSV : Xem tại đây

21. Quy trình khảo sát cựu HSSV: Xem tại đây

22. Quy trình khảo sát đơn vị sử dụng lao động: Xem tại đây

23. Quy trình tự đánh giá chất lượng CĐYT QN: Xem tại đây

24. Quy trình cải tiến chất lượng trường CĐYT Quảng Ninh: Xem tại đây

25. Quy trình xét khen thưởng CBVC: Xem tại đây

26. Quy trình xét nâng lương trước thời hạn: Xem tại đây

27. Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện: Xem tại đây

28. Quy trình quản lý điểm học tập: Xem tại đây

29. Quy trình quản lý phôi in và cấp phát văn bằng chứng chỉ: Xem tại đây

30. Quy trình xác minh văn bằng chứng chỉ: Xem tại đây

31. Quy trình quản lý hoạt động giảng dạy: Xem tại đây

32. Quy trình giải quyết chế độ chinh sách cho CBVC: Xem tại đây

33. Quy trình tiếp nhận HSSV: Xem tại đây

34. Quy trình Nghiệm thu ĐT NCKHSKKN cấp trường: Xem tại đây

35. Quy trình quản lý hồ sơ HSSV: Xem tại đây

 

 

 

Bài viết lên quan