Quyết định ban hành và áp dụng HTBĐCL 2023

* Quyết định ban hành và áp dụng HTBĐCL 2023: Xem tại đây * Hệ thống quy trình BĐCL 2023: 01. Quy trình xây dựng chương trình đào tạo: Xem tại đây 02. Quy trình rà soát chương trình đạo ...

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 2023

Quyết định thành lập Hội đồngTĐG CL CTĐT Điều dưỡng 2023: Xem tại đây Quyết định thành lập Hội đồngTĐG CL CTĐT Dược 2023: Xem tại đây    

Quyết định ban hành và áp dụng HTBĐCL 2022

Quyết định ban hành và áp dụng HTBĐCL 2022: Xem tại đây  

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm 2022

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình Đào tạo Điều dưỡng 2022: Xem tại đây Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình Đào tạo Dược 2022: Xem tại ...

Quyết định ban hành và áp dụng HTBĐCL 2021

Quyết định ban hành và áp dụng HTBĐCL 2021: Xem tại đây  

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượngchương trình đào tạo năm 2021

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng CTĐT Điều dưỡng 2021: Xem tại đây Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng CTĐT Dược 2021: Xem tại đây      

Quyết định ban hành và áp dụng HTBĐCL 2020

Quyết định ban hành và áp dụng HTBĐCL 2020: Xem tại đây