Hội đồng trường

        Th.S Nguyễn Mạnh Tuấn                  Th.S Phạm Hoài Thương – Chủ tịch                 TS Trần An Dương

CN Đỗ Thị Ngọc Lan              CN Nguyễn Thanh Vững          Th.S Đỗ Văn Doanh            CN Lê Thị Chinh

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

1.Th.S Phạm Hoài Thương – Chủ tịch

2. TS Trần An Dương – Phó chủ tịch

3. Th.S Nguyễn Mạnh Tuấn – Ủy viên

4.CN Đỗ Thị Ngọc Lan – Thư ký

5. CN Lê Thị Chinh – Ủy viên

6. Th.S Đỗ Văn Doanh  – Ủy viên

7. CN Nguyễn Thanh Vững – Ủy viên

Bài viết lên quan