Hội đồng trường

                    Bà Lê Thị Hoa                                      Ông Vũ Quang Trực                              Bà Phạm Hoài Thương

Ông Trần An Dương                 Bà Đỗ Thị Ngọc Lan                 Ông Đỗ Văn Doanh              Ông Nguyễn Thanh Vững

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

1. Bà Lê Thị Hoa – Chủ tịch

2. Ông Vũ Quang Trực – Thành viên

3. Bà Phạm Hoài Thương – Thành viên

4. Ông Trần An Dương – Thành viên

5. Bà Đỗ Thị Ngọc Lan – Thư ký

6. Ông Đỗ Văn Doanh  – Thành viên

7. Ông Nguyễn Thanh Vững – Thành viên

Bài viết lên quan