Hội đồng trường

    

    Th.S Nguyễn Mạnh Tuấn       Th.S Phạm Hoài Thương – Chủ tịch     TS Trần An Dương

CN Đỗ Thị Ngọc Lan         CN Lê Thị Chinh          Th.S Đỗ Văn Doanh     CN Nguyễn Thanh Vững

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

1.Th.S Phạm Hoài Thương – Chủ tịch

2. TS Trần An Dương – Phó chủ tịch

3. Th.S Nguyễn Mạnh Tuấn – Ủy viên

4.CN Đỗ Thị Ngọc Lan – Thư ký

5. CN Lê Thị Chinh – Ủy viên

6. Th.S Đỗ Văn Doanh  – Ủy viên

7. CN Nguyễn Thanh Vững – Ủy viên

Bài viết lên quan