Phòng NCKH & QHQT

Th.S Trần Kim Liên – Trưởng phòng

PHÒNG NCKH & QHQT

1. Th.S Trần Kim Liên – Trưởng phòng

2. CN Đặng Huy Lam – Giảng viên

3. Th.S Nguyễn Thúy Nga – Giảng viên

4. Th.S Lê Thị Dung – Giảng viên