Tổ chức công đoàn

TS. Trần An Dương – Chủ tịch công đoàn

Ths. Vũ Thị Hương – Phó chủ tịch công đoàn

 

DS. Đào Việt Hà – Ủy viên

 

CN. Nguyễn Thị Bích Huyền – Ủy viên

CN. Đỗ Thị Ngọc Lan – ủy viên

 

TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG NINH

1. Ts. Trần An Dương – Chủ tịch công đoàn

2. Ths. Vũ Thị Hương – Phó chủ tịch công đoàn

3. DS. Đào Việt Hà – Ủy viên

4. CN. Nguyễn Thị Bích Huyền – Ủy viên

5. CN. Đỗ Thị Ngọc Lan – ủy viên