Tổ chức công đoàn

TS Trần An Dương – Chủ tịch công đoàn

ThS Vũ Thị Hương – Phó chủ tịch công đoàn

 

DS Đào Việt Hà – Ủy viên

 

CN Nguyễn Thị Bích Huyền – Ủy viên

CN Đỗ Thị Ngọc Lan – Ủy viên

 

TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG NINH

1. TS Trần An Dương – Chủ tịch công đoàn

2. ThS Vũ Thị Hương – Phó chủ tịch công đoàn

3. DS Đào Việt Hà – Ủy viên

4. CN Nguyễn Thị Bích Huyền – Ủy viên

5. CN Đỗ Thị Ngọc Lan – Ủy viên