Hướng dẫn làm hồ sơ miễn giảm học phí theo NĐ 81 – NĐ-CP

Hướng dẫn làm hồ sơ  miễn giảm học phí theo NĐ 81 – NĐ-CP (Xem tại đây)

Hướng dẫn viết đơn xin miễn giám học phí theo NĐ 81-NĐ-CP

Hướng dẫn viết đơn xin miễn giảm học phí theo NĐ 81-NĐ-CP (xem tại đây)

Miễn giám học phí theo Nghị định 81 năm 2021 – NĐ-CP

  Nội dung chi tiết NĐ 81-CP (Xem tại đậy)  

Danh sách miễn giảm học phí kỳ I năm học 2020 – 2021

Danh sách miễn giảm học phí kỳ I năm học 2020 – 2021 (Xem tại đây)

Đơn xin miễn giảm học phí

Đơn xin miễn giảm học phí (Xem tại đây)