Kế hoạch tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022

  Kế hoạch tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022:  Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022:     

Cải cách hành chính và quy chế dân chủ

1.Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021: Xem tại đây 2. Quyết định 1663/QĐ-UBND: Xem tại đây 3. Chương trình số 131/CTr-UBND: Xem tại đây 4. Nghị quyết số 76/NQ-CP: Xem tại đây 5. QĐ 3322 (Đính kèm): Xem ...

QĐ về việc ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn

QĐ ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn https://drive.google.com/file/d/1ei-bwFmt9DaentzB8zDmzWw06uRFBDFb/view?usp=sharing