Cải cách hành chính và quy chế dân chủ

1.Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021: Xem tại đây

2. Quyết định 1663/QĐ-UBND: Xem tại đây

3. Chương trình số 131/CTr-UBND: Xem tại đây

4. Nghị quyết số 76/NQ-CP: Xem tại đây

5. QĐ 3322 (Đính kèm): Xem tại đây

6. Quyết định 3322: Xem tại đây