Báo cáo công khai

Download tại đây: 3 công khai   

QĐ về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động Trường CĐ Y tế Quảng Ninh

Quy chế thực hiện dân chủ https://drive.google.com/file/d/1C-Y62kqCeIX3_UeydrTvzYlmFc8vSNxe/view?usp=sharing