QUYẾT ĐỊNH 112.1/QĐ – CĐYT BAN HÀNH CHUẨN ĐẦU RA NGHỀ Y SỸ ĐA KHOA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

XEM TẠI ĐÂY https://drive.google.com/file/d/16T5s-7tq8zwCgx14k25i2d4WjM8KOtby/view?usp=drive_link

QUYẾT ĐỊNH 71/QĐ – CĐYT BAN HÀNH CHUẨN ĐẦU RA NGHỀ KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

XEM TẠI ĐÂY https://drive.google.com/file/d/1uk_mHRWxY9fR_uT4fDMkwLezLjuJIppp/view?usp=drive_link

QUYẾT ĐỊNH 70/QĐ – CĐYT BAN HÀNH CHUẨN ĐẦU RA NGHỀ HỘ SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

XEM TẠI ĐÂY https://drive.google.com/file/d/1naJglLovG0P0uz6Su8qlxu6OZ9fJv2eE/view?usp=drive_link

Chính sách cấp bù miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2023-2024

https://drive.google.com/file/d/1nv_EhAsQyYhNwo3eCn1k0VnvLeAJgGmV/view?usp=drive_link

Quy chế chi tiêu nội bộ 2023

Quy chế chi tiêu nội bộ 2023:

Dự toán ngân sách năm 2022

Dự toán ngân sách năm 2022:

Dự toán ngân sách năm 2021

Dự toán ngân sách năm 2021:

Dự toán ngân sách năm 2023

Dự toán ngân sách năm 2023:

Quyết định giao bổ sung dự toán kinh phí hỗ trợ học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và Nghị quyết 35/2021/NQ-HĐND

Quyết định giao bổ sung dự toán kinh phí hỗ trợ học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và Nghị quyết 35/2021/NQ-HĐND XEM TẠI ĐÂY:    

Mức thu học phí năm học 2022-2023

Mức thu học phí chi tiết xem tại đây: