Khoa KHCB

Th.S Hà Hải Hồng – Trưởng khoa

KHOA KHCB

1. Th.S Hà Hải Hồng – Phụ trách khoa

2. Th.S Vũ Thị Hương – Giảng viên

3. CN Trương Thị Thanh Thủy – Giảng viên