Phòng tài chính kế toán

CN. Lê Thị Lan Anh – Trưởng phòng

CN. Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó phòng

 

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

1. CN. Lê Thị Lan Anh – Trưởng phòng

2. CN. Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó phòng

3. CN. Vũ Thị Bích Hằng – Nhân viên

4. CN. Vương Thị Hương – Nhân viên