Phòng TCHC – Quản trị

Ths. Vũ Ngọc Thành – Trưởng phòng

CN. Đỗ Thị Ngọc Lan – Phó phòng

 

PHÒNG TCHC – QUẢN TRỊ

1. Ths. Vũ Ngọc Thành – Trưởng phòng

2. CN. Đỗ Thị Ngọc Lan – Phó phòng

3. CN. Nguyễn Quốc Trọng – Nhân viên

4. CN. Nguyễn Duy Bình – Nhân viên

5. CN. Nguyễn Văn Nam – Nhân viên

6. CN. Trần Nhật Hà – Nhân viên

7. CN. Nguyễn Thị Mỹ Dịu – Nhân viên

8. CN. Tống Thị Nguyệt – Nhân viên

9. CN. Nguyễn Thị Thu Huyền – Nhân viên