QĐ Công Nhận Kết Quả Thi Tuyển LĐHĐ

xem ở đây https://drive.google.com/file/d/1-CeWX_AVQTET1iyCFZDDuaGdtb8H11q1/view?usp=sharing

Kế hoạch tuyển dụng hợp đồng lao động đợt 1 năm 2021

Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động đợt 1 năm 2021:  Kế hoạch tuyển dụng hộ đồng lao động đợt 1 năm 2021:

Thông báo (lần 2) về việc thi tuyển chức danh Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh

Thông báo (lần 2) về việc thi tuyển chức danh trưởng phòng hành chính – tổ chức – quản trị trường cao đẳng y tế quảng ninh:

Phòng TCHC – Quản trị

Ths. Vũ Ngọc Thành – Trưởng phòng CN. Đỗ Thị Ngọc Lan – Phó phòng   PHÒNG TCHC – QUẢN TRỊ 1. Ths. Vũ Ngọc Thành – Trưởng phòng 2. CN. Đỗ Thị Ngọc Lan – Phó phòng 3. CN. ...