QĐ Công Nhận Kết Quả Thi Tuyển LĐHĐ

xem ở đây https://drive.google.com/file/d/1-CeWX_AVQTET1iyCFZDDuaGdtb8H11q1/view?usp=sharing