Công khai thông tin các hoạt động Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ

Công khai thông tin các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao cộng nghệ Biểu mẫu 18_b_1: https://drive.google.com/file/d/1hG-C6HOOWyYJCA5XaeZzbF5UWlNxUHfc/view?usp=sharing