Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện năm học 2020 – 2021

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN HÀNG THÁNG (Mỗi tiêu chí chỉ chọn một mức độ đánh giá để cho điểm theo mức điểm chuẩn ở cột 4)   Tiêu chí Nội dung đánh giá Điểm chuẩn Mức điểm đạt ...