Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện năm học 2020 – 2021

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN HÀNG THÁNG
(Mỗi tiêu chí chỉ chọn một mức độ đánh giá để cho điểm theo mức điểm chuẩn ở cột 4)

 

Tiêu

chí

Nội dung đánh giá Điểm
chuẩn
Mức điểm đạt
HSSV
đ. giá
Lớp
đ. giá
Điểm đạt Ghi chú
Tiêu chí 1: Ý thức học tập (điểm tối đa là 30 điểm)
1 Tham dự đầy đủ các buổi học, buổi thi 15  

 

Bỏ học không lý do từ 1 tiết đến dưới 3 buổi/ tháng 5
Bỏ học không lý do từ 3 buổi/ tháng 0
2 Có ý thức cố gắng trong học tập, không bị nhắc nhở lần nào 15
Bị nhắc nhở, phê bình về ý thức học tập dưới 3 lần/tháng 10
Bị nhắc nhở, phê bình về ý thức học tập trên 3 lần/tháng 5
Tiêu chí 2: Ý thức và kết quả thực hiện nội quy, quy chế của nhà trường (điểm tối đa là 25 điểm)
3 Chấp hành tốt các nội quy, quy chế, không có vi phạm nào 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bị phê bình về ý thức tổ chức, kỷ luật dưới 3 lần/tháng 10
Bị phê bình về ý thức tổ chức, kỷ luật trên 3 lần/tháng 0
4 Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, sinh hoạt lớp, lao động 10
Bỏ 1 buổi hội họp, sinh hoạt lớp hoặc lao động không lý do 5
Bỏ từ 2 buổi hội họp, sinh hoạt lớp, lao động không lý do 0
Tiêu chí 3: Ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị – xã hội (điểm tối đa là 20 điểm)
5 Có thái độ tích cực đối với các hoạt động chính trị – xã hội  10    

 

 

 

 

 
Có biểu hiện tiêu cực đối với các hoạt động chính trị – XH  5  
6 Tích cực tham gia phong trào văn nghệ, thể thao, thanh niên tình nguyện, công tác xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội …  10
Không tham gia phong trào văn nghệ, thể thao, thanh niên tình nguyện, công tác xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội  5
Có dính líu đến các tệ nạn xã hội  0
Tiêu chí 4: Ý thức và kết quả giữ gìn phẩm chất công dân và mối quan hệ  với cộng đồng (điểm tối đa là 15 điểm)
7 Có thành tích trong việc thực hiện trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường 5  

 

 

 

 

 

8 Không vi phạm pháp luật, quy định về trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường hoặc cam kết với chủ trọ 10
Có vi phạm pháp luật, quy định về trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường hoặc cam kết với chủ trọ 0
Tiêu chí 5: Ý thức và kết quả công tác lớp, đoàn thể hoặc có thành tích trong HT & RL (điểm tối đa là 10 điểm)
11 Thực hiện xuất sắc nhiệm vụ cán bộ lớp, cán bộ đoàn hoặc có thành tích nổi bật về học tập và rèn luyện 10  

 

 

 

 

 

12 Hoàn thành nhiệm vụ cán bộ lớp, cán bộ đoàn 5
Không hoàn thành nhiệm vụ cán bộ lớp, cán bộ đoàn 0
 
                                                          Tổng số điểm đạt được

 

 

– Nếu không nộp học phí đúng quy định thì trừ 10 điểm trên tổng số điểm đạt được của tháng

– Nếu tham gia thi HSSV giỏi hoặc đề tài NCKH được cộng 10 điểm trên tổng số điểm đạt được của học kỳ

Bài viết lên quan