Phát động cuộc thi viết về kỹ năng lao động Việt Nam

Phát động cuộc thi viết về kỹ năng lao động Việt Nam của Tổng cục Giáo dục Nghề Nghiệp:

Phát động cuộc thi viết về kỹ năng lao động Việt Nam của Sở Lao động TB&XH:

Thể lệ cuộc thi: