Quyết định về tiêu chuẩn, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban cán sự lớp

Quyết định về tiêu chuẩn, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban cán sự lớp (Xem tại đây)