Thông tư số 28/2023/TT-BYT quy định phạm vi hoạt động khám chữa bệnh và nội dung chuyên môn nghiệp vụ của chương trình đào tạo nhân viên y tế làm việc tại y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức mà không thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Thông tư số 28/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023: Xem tại đây

Số 695/SYT- NVY V/v phối hợp triển khai Thông tư số 28/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023: Xem tại đây