Quyết định 4668/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh

Quyết định 4668/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh Download file đầy đủ.

Luật phòng chống tham nhũng 2018

Luật phòng chống tham nhũng có hiệu lực từ 01/7/2019 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Phong-chong-tham-nhung-322049.aspx

Bộ luật lao động 2019

Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2019-333670.aspx

Văn bản 1308/VBHN-BLĐTBXH

Thông tư quy định về Điều lệ Trường Cao đẳng https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-1308-VBHN-BLDTBXH-2019-Thong-tu-quy-dinh-ve-Dieu-le-truong-cao-dang-411648.aspx

Luật viên chức 2020

Luật viên chức 2010 http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=98566

QĐ về việc ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn

QĐ ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn https://drive.google.com/file/d/1ei-bwFmt9DaentzB8zDmzWw06uRFBDFb/view?usp=sharing