Quyết định 4668/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh

Quyết định 4668/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh

https://drive.google.com/file/d/1NuJFTPHQtDrxc5sTeKfUbpoHknZpsC8C/view?usp=sharing

Bài viết lên quan