Lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ

LÃNH ĐẠO ĐƯƠNG NHIỆM

HIỆU TRƯỞNG

TH.S PHẠM HOÀI THƯƠNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS TRẦN AN DƯƠNG

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

HIỆU TRƯỞNG

                          

        BS MAI ĐÌNH NGHỆ                      BS. HOÀNG ĐẰNG

    (1960 – 1967)                                 (1967 – 1970)

                       

TS. ĐÀO TRÂN                               BS. CHU NHƯ PHƯỢNG

(1970 – 1972)                                     (1972 – 1975)

                               

           BS.HOÀNG ĐẰNG                    BS. NGUYỄN THỊ NGỌC TƯỜNG 

          (1975 – 1983)                                  PHỤ TRÁCH (1987 – 1990)     

                                    

      BSCKI.NGÔ MÃO                                BSCKII. TRIỆU THỊ HOA

 (1990 – 1991)                                        (1991 – 2007)

                   

 THS. NGUYỄN KIM THOA                THS. NGUYỄN MẠNH TUẤN

                          PHỤ TRÁCH (2007 – 2008)                          (2008 – 2013)

                     

TS.NGUYỄN HỒNG HẠNH                 THS. PHẠM HOÀI THƯƠNG

(2013 – 2018)                                         (2018 – NAY)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                         

BS. HOÀNG THỊ MINH NGỌC                   BS. ĐẶNG THỊ CHINH

(1978 – 1981)                                          (1983 – 1987)

                             

BS.ĐOÀN NGỌC DỊU                          BSCKII. TRIỆU THỊ HOA

(1978 – 1993)                                        (1987 – 1992)

                              

        S. DƯƠNG VĂN QUÂN                        THS. NGUYỄN KIM THOA

  (1993 – 1996)                                              (1998 – 2012)

                            

TS.NGUYỄN THỊ LUYẾN                            THS. BÙI ĐỨC THÀNH

(2006 – 2010)                                               (2001 – 2018)

                       

THS. PHẠM HOÀI THƯƠNG                            TS. TRẦN AN DƯƠNG

(2013 – 2018)                                                 (2019 – NAY)

BÍ THƯ ĐẢNG BỘ QUA CÁC THỜI KỲ

                            

BS. TRIỆU THỊ HOA           THS. NGUYỄN KIM THOA          THS. NGUYỄN MẠNH TUẤN

(2000-2005)                              (2005 – 2010)                             (2010 – 2013)

                                 

TS.NGUYỄN HỒNG HẠNH                              THS. PHẠM HOÀI THƯƠNG

(2013 – 2015)                                                      (2015 – NAY)