Hội nghị tuyên truyền, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và  Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/9/2022  của Tỉnh uỷ

Thực hiện kế hoạch số 20-KH/ĐU ngày 28/10/2022 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh, ngày 7/11/2022, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; quán triệt, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về an ninh môi trường phục vụ bền vững đất nước; học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/9/2022 của Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước giai đoạn 2022 – 2030.

        Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Hoài Thương, bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng; Đồng chí Trần An Dương, Phó bí thư Đảng bộ, Phó hiệu trưởng, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng bộ, cùng toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động Nhà trường.

Quang cảnh Hội nghị

        Mở đầu Hội nghị, đồng chí Trần An Dương, Phó bí thư Đảng bộ, Phó hiệu trưởng, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng bộ Nhà trường đã thông báo với toàn thể cán bộ giảng viên nhà trường về công tác kiểm tra trong Đảng. Qua đó, đồng chí cũng nhắc nhở toàn thể Đảng viên, cán bộ nhân viên Nhà trường thực hiện tốt các quy định của Đảng ủy khổi, Đảng ủy nhà trường như tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ, ghi chép sổ nghị quyết của chi bộ, ghi chép sổ tay Đảng viên, tham gia ý kiến trong các cuộc họp chi bộ…

Đ/c Trần An Dương, Phó bí thư Đảng bộ, Phó hiệu trưởng, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng bộ Nhà trường trình bày tại Hội nghị.

        Ngay sau đó, đồng chí Phạm Hoài Thương, bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường đã trình bày kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Cụ thể, từ ngày 3 đến ngày 9-10, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã tổ chức Hội nghị lần thứ 6 để thảo luận, cho ý kiến: Về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2023 – 2025; Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị và một số vấn đề về công tác cán bộ, công tác nhân sự.

        Cuối buổi Hội nghị, đồng chí Phạm Hoài Thương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/9/2022 của Tỉnh uỷ Quảng Ninh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước giai đoạn 2022 – 2030.

 Đồng chí Phạm Hoài Thương, bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày tại Hội nghị

        Trong quá trình diễn ra Hội nghị, toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động Nhà trường đã tiến hành ghi chép lại các nội dung cốt lõi của Hội nghị vào sổ tay Đảng viên, sổ tay cá nhân. Sau Hội nghị, Đảng ủy Nhà trường đã phân công các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy dự, giám sát việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết tại các chi bộ trực thuộc. Mặt khác, Đảng ủy Nhà trường cũng chỉ đạo các đồng chí lãnh đạo chi bộ trực thuộc Đảng bộ chủ trì, phối hợp với lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong trường thường xuyên đôn đốc cán bộ đảng viên, các tổ chức chính trị xã hội thực hiện việc tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết; tổng hợp báo cáo kết quả quán triệt, học tập theo quy định.

Nguồn tin: Phòng NCKH-QHQT, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh