Công khai các điều kiện đảm bảo tổ chức các hoạt động giáo dục nghề nghiệp được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp theo Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 85a/2019/GCNĐKHĐBS-TCGDNN ngày 07/7/2020 và số 85b/2019/GCNĐKHĐBS-TCGDNN ngày 22/9/2020

XEM TẠI ĐÂY

Bài viết lên quan