LỊCH HỌC TUẦN 43 NĂM HỌC 2023 – 2024 ( TỪ NGÀY 27/05/2024 ĐẾN NGÀY 02/06/2024)

XEM TẠI ĐÂY https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qzBT9dyup_IjqsZkRqPGBQpgHPOknZY4/edit?usp=drive_link&ouid=102388121930174429320&rtpof=true&sd=true

LỊCH HỌC TUẦN 42 NĂM HỌC 2023 – 2024 ( TỪ NGÀY 20/05/2024 ĐẾN NGÀY 26/05/2024)

XEM TẠI ĐÂY https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BXjxihfWIGO2s4iHFM-fvILD6Q5NTf4k/edit?usp=drive_link&ouid=102388121930174429320&rtpof=true&sd=true

LỊCH HỌC TUẦN 41 NĂM HỌC 2023 – 2024 ( TỪ NGÀY 13/05/2024 ĐẾN NGÀY 19/05/2024)

XEM TẠI ĐÂY https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nGEuY721s2WIGoUrVyLELd7rVvbrAsG9/edit?usp=drive_link&ouid=102388121930174429320&rtpof=true&sd=true

LỊCH HỌC TUẦN 40 NĂM HỌC 2023 – 2024 ( TỪ NGÀY 6/05/2024 ĐẾN NGÀY 12/05/2024)

XEM TẠI ĐÂY https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Io15XaR2UrTXlnYYUZ32S6K16KjaM0P8/edit?usp=drive_link&ouid=102388121930174429320&rtpof=true&sd=true

LỊCH HỌC TUẦN 39 NĂM HỌC 2023 – 2024 ( TỪ NGÀY 29/04/2024 ĐẾN NGÀY 5/5/2024)

XEM TẠI ĐÂY https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t_NEfXpp_YbMJ9Bz_jdaU3AB9qkgvy9d/edit?usp=drive_link&ouid=102388121930174429320&rtpof=true&sd=true

LỊCH HỌC TUẦN 38 NĂM HỌC 2023 – 2024 ( TỪ NGÀY 22/04/2024 ĐẾN NGÀY 28/04/2024)

XEM TẠI ĐÂY https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LmNFIHSsran2wnsP9ZvIJc26Yqx9vh-1/edit?usp=drive_link&ouid=102388121930174429320&rtpof=true&sd=true

LỊCH HỌC TUẦN 37 NĂM HỌC 2023 – 2024 ( TỪ NGÀY 15/4/2024 ĐẾN NGÀY 21/04/2024)

XEM TẠI ĐÂY https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pZVjZUgv9WX3xCibgI786YQBuhmBPKuT/edit?usp=drive_link&ouid=102388121930174429320&rtpof=true&sd=true

LỊCH HỌC TUẦN 36 NĂM HỌC 2023 – 2024 ( TỪ NGÀY 8/4/2024 ĐẾN NGÀY 14/4/2024)

XEM TẠI ĐÂY https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oNrW6hWgQ0oz7OOwRTAdzmF_G3DiskV-/edit?usp=drive_link&ouid=102388121930174429320&rtpof=true&sd=true

LỊCH HỌC TUẦN 35 NĂM HỌC 2023 – 2024 ( TỪ NGÀY 1/4/2024 ĐẾN NGÀY 7/4/2024)

XEM TẠI ĐÂY https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AqYsW30sTR2F6Xqcn7xCQAtzSOB8zxYY/edit?usp=drive_link&ouid=102388121930174429320&rtpof=true&sd=true

LỊCH HỌC TUẦN 34 NĂM HỌC 2023 – 2024 ( TỪ NGÀY 25/03/2024 ĐẾN NGÀY 31/03/2024)

XEM TẠI ĐÂY: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XYTg4emWhVvkcQRNxFo4rrefXWTQuHAY/edit?usp=drive_link&ouid=109972603104339133266&rtpof=true&sd=true

LỊCH HỌC TUẦN 33 NĂM HỌC 2023 – 2024 ( TỪ NGÀY 18/03/2024 ĐẾN NGÀY 24/03/2024)

XEM TẠI ĐÂY: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gHCTxfvam1mRuzt8J6fT__4HZNlPkQGf/edit?usp=drive_link&ouid=109972603104339133266&rtpof=true&sd=true