Chỉ thị của ban thường vụ tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đợt cao điểm phòng chống dịch trong tình hình mới

Chỉ thị số 09 CT-TU ngày 3/5/2021. Xem tại đây