Sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng theo kế hoạch số 120/KH-ĐUK ngày 28/3/2023 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp.

             Sáng ngày 12/5/2023, tại Hội trường tầng 2, trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh đã  tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng gắn liền với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp Hảnh Trung Ương; Thực hiện kế hoạch số 282-KH/TU ngày 27/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và  kế hoạch số 120/KH-ĐUK ngày 28/3/2023 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Đảng bộ trường Cao Đẳng Y tế Quảng Ninh tổ chức sinh hoạt trực tiếp với 46/51 đồng chí là Đảng viên.

     46/51 đồng chí là Đảng viên nhà trường tại buổi sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung “Tác phẩm PCTNTC” của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng

          Phát biểu đề dẫn nội dung sinh hoạt,  đồng chí Phạm hoài Thương, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta xác định là nhiệm vụ then chốt; Đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh làm cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên không ngừng nâng cao phẩm chất, năng lực, lập trường, quan điểm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong từng giai đoạn của cách mạng Việt Nam.

          Buổi sinh hoạt đã nghe đồng chí Phạm hoài Thương, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường quán triệt các nội dung cơ bản của tác phẩm đến toàn thể cán bộ, Đảng viên nhà trường:  (1) Bối cảnh ra đời của tác phẩm, (2) 4 nội dung cốt lõi của tác phẩm (Nhận thức PCTNTC, kết quả PCTNTC trong 10 năm qua, bài học thực tiễn và nhiệm vụ đẩy lùi TNTC), (3) 5 giá trị của tác phẩm.

Đồng chí Phạm hoài Thương, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường quán triệt các nội dung của “Tác phẩm PCTNTC” đến toàn thể cán bộ, Đảng viên nhà trường

       Sau buổi sinh hoạt, toàn thể cán bộ, Đảng viên đã nắm được những nội dung cơ bản của tác phẩm“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể PCTNTC. Bên cạnh đó, đồng chí Phạm hoài Thương, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường đã chỉ đạo các chi bộ thuộc Đảng bộ Nhà trường tiếp tục tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Tác Phẩm tới toàn thể Đảng viên trong chị bộ; tạo sự tin tưởng, thống nhất ý chí và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra.

Nguồn tin: Phòng NCKH-QHQT, trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh