Kế hoạch triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử

Xem tại đây