Hội nghị thẩm định đề án công tác và lấy phiếu tín nhiệm thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Trưởng khoa Y, Trưởng khoa Khoa học cơ bản và Phó trưởng phòng Công tác Học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh

          Căn cứ Kết luận số 71-KL/BCSĐ ngày 15/2/2023 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Ninh về công tác cán bộ và việc thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý khoa, phòng thuộc Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh. Sáng ngày 6/4/2023, trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh tổ chức Hội nghị thẩm định đề án công tác và lấy phiếu tín nhiệm thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Trưởng khoa Y, Trưởng khoa Khoa học cơ bản và Phó trưởng phòng Công tác Học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh.

          Trước đó, trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý khoa, phòng thuộc Trường CĐ Y tế Quảng Ninh, cụ thể cho các chức danh: Trưởng khoa Y, Trưởng khoa Khoa học cơ bản và Phó trưởng phòng Công tác Học sinh, sinh viên.  Đây là nội dung của bước 4, nằm trong quy trình 5 bước trình bày đề án bổ nhiệm.

          Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Hoài Thương, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng; đồng chí Trần An Dương, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng, các đồng chí trong Hội đồng thẩm định đề án công tác bổ nhiệm, các đồng chí là cán bộ chủ chốt của nhà trường, giảng viên GDNN chính, các cán bộ, giảng viên thuộc các Khoa/ phòng liên quan và 03 ứng viên cho các chức danh bổ nhiệm. Cụ thể:

  1. Thạc sĩ Vũ Bích Ngọc, ứng viên bổ nhiệm chức danh trưởng Khoa Y
  2. Thạc sĩ Hà Hải Hồng, ứng viên bổ nhiệm chức danh trưởng Khoa Khoa học cơ bản.
  3. Thạc sĩ Đỗ Văn Doanh, ứng viên bổ nhiệm chức danh phó trưởng phòng Công tác Học sinh- Sinh viên.

Toàn cảnh Hội nghị

          Việc tổ chức Hội nghị thẩm định đề án bổ nhiệm Trưởng, Phó các khoa, phòng năm 2023 là cơ sở, tiền đề để đánh giá trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của các ứng viên, từ đó đưa những cán bộ có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn, năng lực vào các vị trí quản lý nhằm kịp thời kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Nhà trường. Đây cũng là dịp để các ứng viên được cọ sát, học hỏi, từ đó có thêm kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành khoa/phòng, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và phát triển Nhà trường trong những giai đoạn tiếp theo.

          Trải qua các bước giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý các khoa/phòng, lần lượt từng ứng viên trình bày đề án công tác theo từng vị trí chức danh. Ngay sau đó, Hội nghị tiến hành lấy phiếu giới thiệu tín nhiệm cho 3 nhân sự bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý các khoa/phòng. Kết quả thẩm định đề án và lấy phiếu giới thiệu tín nhiệm 3 ứng viên sẽ được công bố tại bước 5 của quy trình thẩm định trong hội nghị tập thể lãnh đạo.

Thạc sĩ Đỗ Văn Doanh trình bày đề án bổ nhiệm chức danh Phó trưởng phòng Công tác Học sinh – Sinh viên

Thạc sĩ Hà hải Hồng trình bày đề án bổ nhiệm chức danh Trưởng khoa Khoa học cơ bản

Thạc sĩ Vũ Bích Ngọc trình bày đề án bổ nhiệm chức danh Trưởng khoa Y

          Hội nghị thẩm định đề án công tác và lấy phiếu giới thiệu tín nhiệm bổ nhiệm cán bộ quản lý năm 2023 của trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh đã được tổ chức theo đúng quy trình, thể hiện tính công khai, dân chủ, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, từ đó lựa chọn cán bộ có năng lực trình độ, có phẩm chất, đạo đức tốt để kiện toàn công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển thương hiệu của Nhà trường trong những năm tiếp theo.

Nguồn tin: Phòng NCKH- QHQT, trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh.