Hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai kết luận số 01/KL-TW ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị khóa XIII

Đồng chí Phạm Hoài Thương, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại hội nghị

Sáng ngày 25 tháng 6 năm 2021 tại phòng họp, Đảng bộ trường Cao đẳng y tế Quảng Ninh tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai kết luận số 01/KL-TW ngày  18/5/2021 của Bộ chính trị khóa XIII về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị 05/CT/TW; chuyên đề toàn khóa chuyên đề năm 2021 và nghị quyết 06- NQ-TU của tỉnh ủy Quảng ninh

Tới dự và báo cáo tại hội nghị có đồng chí Phạm Hoài Thương, Bí thư đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ có mặt đông đủ.

Tại hội nghị đồng chí Phạm Thương bí thư Đảng bộ quán triệt tuyên tuyền và triển khai kết luận 01/KL -TW ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị khóa XIII về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị 05/CT/TW. Theo đó hực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương. Đảng đã biên soạn, ban hành tài liệu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nội dung chuyên đề gồm 2 phần chính:

– Phần thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

– Phần thứ hai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay

Quang cảnh hội nghị

Kết thúc hội nghị toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ đã nhận thức được: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Thực hiện tốt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phục sự Tổ quốc, phục sự dân tộc, phục vụ nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, làm tiền đề căn bản hướng đến năm 2045, khi nước ta kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ đạt mục tiêu “trở thành nước phát triển, thu nhập cao” 53 như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề ra./.

Nguồn tin: Phòng NCKH & QHQT