Chủ đề năm 2023: “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống Nhân dân”

Ngày 28/11/2022, Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 12 – NQ/TU, về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, trong đó xác định chủ đề năm 2023 là “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống Nhân dân” với các mục tiêu tổng quát.