Bộ câu hỏi thi HSG ngành Điều Dưỡng năm 2021

Bộ câu hỏi thi HSG ngành Điều Dưỡng năm 2021:

https://drive.google.com/file/d/1nkoqZuLwsE3kIFRvBa-bOdirJ9BgSmp8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1fPduOO0gxqWd6MxR26Tl_unKAYC8Lw4T/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1XYi-RKC9L-fHRlwySFnjRzokJH0DqCyG/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1nPvTqGTAqOzAEb7wKlDfH-Yh4WTDHmSu/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1aIfYepWxU-_hHu8ZSE8mTDQRJooH-dsj/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1PuyhWPoP7iqWH2SqflRZ5Lm_plB9bF4j/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/157cWxwy7vTuJcwtbFZlvdnvhbFhUj8Uy/view?usp=sharing