1488 QĐ phê duyệt Đề án chuyển đổi số toàn diện tỉnh QN đến năm 2025

Xem tại đây