Video kỹ thuật thông tiểu liên tục

Video kỹ thuật thông tiểu liên tục: Xem tại đây

Video kỹ thuật thở Oxy

Video kỹ thuật thở Oxy: Xem tại đây

Video kỹ thuật rửa vết thương sạch

Video kỹ thuật rửa vết thương sạch: Xem tại đây

Video kỹ thuật Garo cầm máu

Video kỹ thuật Garo cầm máu: Xem tại đây

Video kỹ thuật chăm sóc vết thương có chỉ khâu

Video kỹ thuật chăm sóc vết thương có chỉ khâu: Xem tại đây

Video kỹ thuật cấp cứu ngừng hô hấp- tuần hoàn

Video kỹ thuật cấp cứu ngừng hô hấp- tuần hoàn: Xem tại đây

Video kỹ thuật phụ giúp bác sỹ đặt Catheter

Video kỹ thuật phụ giúp bác sỹ đặt Catheter: Xem tại đây

Video kỹ thuật phụ giúp bác sỹ chọc dò tủy sống

Video phụ giúp bác sỹ chọc dò tủy sống: Xem tại đây

Video kỹ thuật phụ giúp bác sỹ chọc dò màng phổi

Video kỹ thuật phụ giúp bác sỹ chọc dò màng phổi: Xem tại đây

Video kỹ thuật phụ giúp bác sỹ chọc dò màng bụng

Video kỹ thuật phụ giúp bác sỹ chọc dò màng bụng: Xem tại đây

Video kỹ thuật cố định gãy xương

Video kỹ thuật cố định gãy xương: Xem tại đây 

Video kỹ thuật chăm sóc vết thương nhiễm khuẩn

Video kỹ thuật chăm sóc vết thương nhiễm khuẩn: Xem tại đây