Chính sách cấp bù miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2023-2024

https://drive.google.com/file/d/1nv_EhAsQyYhNwo3eCn1k0VnvLeAJgGmV/view?usp=drive_link

Quy chế chi tiêu nội bộ 2023

Quy chế chi tiêu nội bộ 2023:

Dự toán ngân sách năm 2022

Dự toán ngân sách năm 2022:

Dự toán ngân sách năm 2021

Dự toán ngân sách năm 2021:

Dự toán ngân sách năm 2023

Dự toán ngân sách năm 2023:

Quyết định giao bổ sung dự toán kinh phí hỗ trợ học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và Nghị quyết 35/2021/NQ-HĐND

Quyết định giao bổ sung dự toán kinh phí hỗ trợ học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và Nghị quyết 35/2021/NQ-HĐND XEM TẠI ĐÂY:    

Mức thu học phí năm học 2022-2023

Mức thu học phí chi tiết xem tại đây: