TỔ CHỨC ĐẢNG BỘ
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Phạm Hoài Thương
Điện thoại:
0203.3812668
Email: phamhoaithuong.cyq@moet.edu.vn
Bí thư Đảng bộ
Hiệu trưởng
Thạc sỹ Y học
Phạm Hoài Thương
2 Trần An Dương
Điện thoại:
0203.3618268
Email: trananduong.cyq@moet.edu.vn
Phó Bí thư Đảng bộ
Phó Hiệu Trưởng
Tiến sĩ Y học
Trần An Dương
3 Lê Thị Hoa
Điện thoại:
0203.3832614
Email: lethihoa.cyq@moet.edu.vn
Ủy viên
Trưởng Khoa Y
Thạc sỹ Y học
Lê Thị Hoa
4 Vũ Ngọc Thành
Điện thoại:
0203.3837977
Email: vungocthanh.cyq@moet.edu.vn
Ủy viên
Phó Trưởng phòng TCHC - QT
Thạc sỹ Quản lý kinh tế
Vũ Ngọc Thành
5 Đỗ Văn Doanh

Email: dovandoanh.cyq@moet.edu.vn
ủy viên
Bí Thư Đoàn
Thạc sỹ Điều dưỡng
Đỗ Văn Doanh
BAN GIÁM HIỆU
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Phạm Hoài Thương
Hiệu Trưởng
Thạc sỹ Y học
Phạm Hoài Thương
2 Trần An Dương
Phó Hiệu Trưởng
Tiến sỹ y học
Trần An Dương
TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Trần An Dương
Phó Hiệu trưởng
Chủ tịch công đoàn
Tiến sỹ Y học
Trần An Dương
2 Vũ Thị Hương

Email: vuthihuong.cyq@moet.edu.vn
Trưởng ban nữ công
Phó chủ tịch công đoàn
Thạc sỹ Luật
Vũ Thị Hương
3 Nguyễn Bích Huyền
Ủy viên BCH công đoàn
Giảng viên Khoa Y
Cử nhân Đại học Điều dưỡng
Nguyễn Bích Huyền
4 Đào Việt Hà

Email: daovietha.cyq@moet.edu.vn
Ủy viên BCH công đoàn
Trưởng BM, Khoa Dược
Dược sỹ CKI
Đào Việt Hà
5 Đỗ Thị Ngọc Lan

Email: dothingoclan.cyq@moet.edu.vn
Phó phòng Tổ chức - HC -QT
Ủy viên BCH công đoàn
Đỗ Thị Ngọc Lan
ĐOÀN THANH NIÊN
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Đỗ Văn Doanh
Điện thoại:0389995851
Email: dovandoanh.cyq@moet.edu.vn
Bí thư Đoàn trường
Giảng viên Khoa Y
Thạc sỹ Điều Dưỡng
Đỗ Văn Doanh
2 Hà Thị Duyên
Điện thoại:0368808388
Email: hathiduyen.cyq@moet.edu.vn
Phó bí thư Đoàn trường
CB Phòng Tổ chức HC- QT
Cử nhân Đại học Điều dưỡng
Hà Thị Duyên
3 Phạm Mai Hương

Email: phammaihuong.cyq@moet.edu.vn
Phó bí thư Đoàn trường
Giảng viên Khoa Y
Cử nhân Đại học Điều dưỡng
Phạm Mai Hương
PHÒNG TCHC - QUẢN TRỊ
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Vũ Ngọc Thành
Điện thoại:
0203.3837977
Email: vungocthanh.cyq@moet.edu.vn
Phó trưởng phòng
Giảng viên Khoa KHCB
Thạc sỹ Quản lý kinh tế
Vũ Ngọc Thành
2 Đỗ Thị Ngọc Lan
Điện thoại:
0203.3819629
Email: dothingoclan.cyq@moet.edu.vn
Phó trưởng Phòng
Ủy viên BCH công đoàn
Cử nhân Hành chính
Đỗ Thị Ngọc Lan
3 Nguyễn Quốc Trọng
Điện thoại:
0904.641.141
Email: nguyenquoctrong.cyq@moet.edu.vn
Nhân viên CNTT
Cử nhân Tin học
Nguyễn Quốc Trọng
4 Nguyễn Duy Bình
Điện thoại:
0917.616.945
Email: nguyenduybinh.cyq@moet.edu.vn
Nhân viên
Cử nhân
Nguyễn Duy Bình
5 Hà Thị Duyên
Điện thoại:
02033837977
Email: hathiduyen.cyq@moet.edu.vn
Giảng viên
Đại học
Hà Thị Duyên
6 Nguyễn Văn Nam

Email: nguyenvannam.cyq@moet.edu.vn
Lái xe
Giảng viên Khoa Y
Cử nhân Đại học Điều dưỡng
Nguyễn Văn Nam
7 Trần Nhật Hà
Nhân viên Hành chính
Cử nhân Đại học
Trần Nhật Hà
8 Nguyễn Thị Mỹ Dịu
Nhân viên Hành chính
Giảng viên Khoa KHCB
Cử nhân Giáo dục Chính trị
Nguyễn Thị Mỹ Dịu
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Lê Thị Lan Anh
Điện thoại:
0203.3837981
Email: lethilananh.cyq@moet.edu.vn
Trưởng phòng
Cử nhân Tài chính kế toán
Lê Thị Lan Anh
2 Nguyễn Thị Thùy Linh
Điện thoại:
0203.3837981
Email: nguyenthithuylinh.cyq@moet.edu.vn
Phó trưởng phòng
Cử nhân Tài chính kế toán
Nguyễn Thị Thùy Linh
3 Vũ Thị Bích Hằng
Điện thoại:
0203.3837981
Email: vuthibichhang.cyq@moet.edu.vn
Nhân viên Phòng Tài chính kế toán
Cử nhân Tài chính kế toán
Vũ Thị Bích Hằng
4 Vương Thị Hương
Điện thoại:
0203.3837981
Email: vuongthihuong.cyq@moet.edu.vn
Nhân viên Phòng Tài chính kế toán
Cử nhân Quản trị kinh doanh
Vương Thị Hương
PHÒNG ĐÀO TẠO
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Lê Thị Chinh
Điện thoại:
0203.3837980
Email: lethichinh.cyq@moet.edu.vn
Phụ trách Phòng Đào Tạo
Giảng viên Khoa Y
Cử nhân Đại học Điều dưỡng
Lê Thị Chinh
2 Nguyễn Thị Khánh Vân
Điện thoại:
02033837980
Nhân viên Phòng Đào tạo
Giảng viên Khoa KHCB
Cử nhân Tiếng Anh
Nguyễn Thị Khánh Vân
3 Nguyễn Thị Hồng Thuần
Điện thoại:
02033837980
Email: nguyenthihongthuan.cyq@moet.edu.vn
Nhân viên Phòng Đào tạo
Giảng viên Khoa Y
Cử nhân Đại học Điều dưỡng
Nguyễn Thị Hồng Thuần
4 Phan Thị Thúy Ngà

Email: phanthithuynga.cyq@moet.edu.vn
Nhân viên Phòng Đào tạo
Trưởng Bộ môn YHDT-YHCS, Khoa Y
Bác sỹ CKI Đông y
Phan Thị Thúy Ngà
PHÒNG CÔNG TÁC HSSV
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Trần Kim Liên
Điện thoại:
0203.3832363
Email: trankimlien.cyq@moet.edu.vn
Trưởng Phòng
Giảng viên Khoa KHCB
Thạc sỹ Sinh học
Trần Kim Liên
2 Đặng Huy Lam

Email: danghuylam.cyq@moet.edu.vn
Nhân viên Phòng Công tác HSSV
Giảng viên Khoa KHCB
Cử nhân Tin học
Đặng Huy Lam
3 Lê Thị Hồng Ly

Email: lethihongly.cyq@moet.edu.vn
Nhân viên Phòng Công tác HSSV
Giảng viên Khoa Y
Bác sỹ chuyên khoa I
Lê Thị Hồng Ly
4 Nguyễn Thị Lan
Nhân viên phòng CTHSSV
Giảng viên Khoa Y
Thạc sỹ Điều dưỡng
Nguyễn Thị Lan
PHÒNG NCKH & QHQT
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Lê Thị Thúy Nga
Điện thoại:
0203.3832897
Email: lethithuynga.cyq@moet.edu.vn
Trưởng Phòng
Giảng viên Khoa Y
Thạc sỹ Y học
Lê Thị Thúy Nga
2 Phạm Văn Hiến
Điện thoại:
0203.3832897
Email: phamvanhien.cyq@moet.edu.vn
Nhân viên Phòng NCKH&QHQT
Giảng viên Khoa Y
Cử nhân Đại học Điều dưỡng
Phạm Văn Hiến
3 Trương Thị Thanh Thủy
Điện thoại:
0203.3832897
Email: truongthithanhthuy.cyq@moet.edu.vn
Nhân viên Phòng NCKH&QHQT
Giảng viên Khoa KHCB
Cử nhân Tin học
Trương Thị Thanh Thủy
4 Nguyễn Thúy Nga
Điện thoại:
0203.3832897
Nhân viên Phòng NCKH&QHQT
Giảng viên Khoa Y
Thạc sỹ YTCC
Nguyễn Thúy Nga
KHOA Y
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Lê Thị Hoa
Điện thoại:
0203.3832614
Email: lethihoa.cyq@moet.edu.vn
Trưởng khoa
Thạc sỹ y học
Lê Thị Hoa
2 Vũ Bích Ngọc
Điện thoại:
0203.3832614
Email: vubichngoc.cyq@moet.edu.vn
Phó trưởng khoa
Thạc sỹ Nhi khoa
Vũ Bích Ngọc
3 Đặng Bích Uyên
Điện thoại:
0203.3832614
Email: dangbichuyen.cyq@moet.edu.vn
Phó trưởng khoa Y
Cử nhân Đại học Điều dưỡng
Đặng Bích Uyên
4 Nguyễn Thanh Vững

Email: nguyenthanhvung.cyq@moet.edu.vn
Trưởng bộ môn Nội - Ngoại - Lây
Cử nhân Đại học Điều dưỡng
Nguyễn Thanh Vững
5 Đinh Thị Thu

Email: dinhthithu.cyq@moet.edu.vn
Trưởng Bộ Môn Điều Dưỡng Cơ Bản
Thạc sỹ Điều dưỡng
Đinh Thị Thu
6 Nguyễn Thị Thu Hà

Email: nguyenthithuha.cyq@moet.edu.vn
Trưởng bộ môn Sản Nhi
Thạc sỹ Sản khoa
Nguyễn Thị Thu Hà
7 Đỗ Văn Doanh

Email: doavandoanh.cyq@moet.edu.vn
Giảng viên
Bí thư Đoàn trường
Thạc sỹ Điều dưỡng
Đỗ Văn Doanh
8 Đào Thị Cẩm Tú

Email: daothicamtu.cyq@moet.edu.vn
Giảng viên Khoa Y
Cử nhân Đại học Điều dưỡng
Đào Thị Cẩm Tú
9 Phạm Thị Tuyết Minh

Email: phamthituyetminh.cyq@moet.edu.vn
Giảng viên Khoa Y
Cử nhân Đại học YHCT - PHCN
Phạm Thị Tuyết Minh
10 Nguyễn Bích Huyền

Email: nguyenbichhuyen.cyq@moet.edu.vn
Giảng viên Khoa Y
Cử nhân Đại học Điều dưỡng
Nguyễn Bích Huyền
11 Nguyễn Thị Thơm

Email: nguyenthithom.cyq@moet.edu.vn
Giảng viên Khoa Y
Thạc sỹ Điều dưỡng
Nguyễn Thị Thơm
12 Đào Phương

Email: daophuong.cyq@moet.edu.vn
Giảng viên Khoa Y
Cử nhân Đại học Điều dưỡng
Đào Phương
13 Trần Thị Ly

Email: tranthily.cyq@moet.edu.vn
Giảng viên Khoa Y
Thạc sỹ Điều dưỡng
Trần Thị Ly
14 Lê Thị Dung
Giảng viên Khoa Y
Thạc sỹ Điều dưỡng
Lê Thị Dung
15 Phạm Mai Hương
Giảng viên khoa Y
Phó Bí thư Đoàn trường
Cử nhân Đại học Điều dưỡng
Phạm Mai Hương
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Hà Hải Hồng

Email: hahaihong.cyq@moet.edu.vn
Phó trưởng khoa
Thạc sỹ Tiếng Anh
Hà Hải Hồng
2 Vũ Thị Hương

Email: vuthihuong.cyq@moet.edu.vn
Giảng viên Khoa KHCB
Phó chủ tịch Công đoàn - Trưởng ban Nữ công
Thạc sỹ Luật
Vũ Thị Hương
KHOA DƯỢC
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Bùi Quỳnh Lan

Email: buiquynhlan.cyq@moet.edu.vn
Trưởng khoa
0203.3.832.801
Dược sỹ Chuyên khoa I
Bùi Quỳnh Lan
2 Nguyễn Lương Bằng

Email: nguyenluongbang.cyq@moet.edu.vn
Trưởng Bộ môn - Khoa Dược
Dược sỹ Chuyên khoa I
Nguyễn Lương Bằng
3 Nguyễn Thị Mỹ Phương

Email: nguyenthimyphuong.cyq@moet.edu.vn
Giảng viên Khoa Dược
Dược sỹ Đại học
Nguyễn Thị Mỹ Phương
4 Đào Việt Hà

Email: daovietha.cyq@moet.edu.vn
Trưởng Bộ môn - Khoa Dược
Ủy viên BCH công đoàn
Dược sỹ Chuyên khoa I
Đào Việt Hà
5 Bùi Thị Thảo

Email: buithithao.cyq@moet.edu.vn
Giảng viên Khoa Dược
Thạc sỹ Dược
Bùi Thị Thảo
6 Đỗ Thị Thanh Mừng

Email: dothithanhmung.cyq@moet.edu.vn
Giảng viên Khoa Dược
Dược sỹ Chuyên khoa I
Đỗ Thị Thanh Mừng
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

16- KH/ĐTN

Kế hoạch tình nguyện hè năm 2020

Thời gian đăng: 29/10/2019

lượt xem: 155 | lượt tải:76

1771/VĐ-TTĐT&CĐT

Thông báo về việc tổ chức Hội Nghị Khoa học và công nghệ tuổi trẻ ngành Y

Thời gian đăng: 29/10/2019

lượt xem: 271 | lượt tải:77

Biểu mẫu 18

Công khai thông tin các hoạt động NC khoa học và chuyển giao công nghệ

Thời gian đăng: 09/10/2019

lượt xem: 289 | lượt tải:79

Biểu mẫu 18D

Công khai thông tin các hoạt động NC khoa học và chuyển giao công nghệ

Thời gian đăng: 09/10/2019

lượt xem: 318 | lượt tải:95

Biểu mẫu 20

Thông báo cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục

Thời gian đăng: 09/10/2019

lượt xem: 243 | lượt tải:221
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay2,728
  • Tháng hiện tại67,924
  • Tổng lượt truy cập3,206,588
Huân trương lao động hạng nhì
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây