TỔ CHỨC ĐẢNG BỘ
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Phạm Hoài Thương
Điện thoại:
0203.3812668
Email: phamhoaithuong.cyq@moet.edu.vn
Bí thư Đảng bộ
Hiệu trưởng
Thạc sỹ
Phạm Hoài Thương
2 Trần An Dương
Điện thoại:
0203.3837980
Email: trananduong.cyq@moet.edu.vn
Phó Bí thư Đảng bộ
Phó Hiệu Trưởng
Tiến sĩ
Trần An Dương
3 Lê Thị Hoa
Điện thoại:
0203.3832614
Email: lethihoa.cyq@moet.edu.vn
Ủy viên
Trưởng Khoa Y
Thạc sỹ
Lê Thị Hoa
4 Vũ Ngọc Thành
Điện thoại:
0203.3837977
Email: vungocthanh.cyq@moet.edu.vn
Ủy viên
Phó Trưởng phòng TCHC - QT
Thạc sỹ
Vũ Ngọc Thành
5 Đỗ Văn Doanh

Email: dovandoanh.cyq@moet.edu.vn
ủy viên
Bí Thư Đoàn
Cử nhân
Đỗ Văn Doanh
BAN GIÁM HIỆU
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Phạm Hoài Thương
Hiệu Trưởng
Th.s Y học
Phạm Hoài Thương
2 Trần An Dương
Phó Hiệu Trưởng Trần An Dương
TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Trần An Dương
Hiệu Phó
Chủ tịch công đoàn
Tiến sỹ
Trần An Dương
2 Vũ Thị Hương

Email: vuthihuong.cyq@moet.edu.vn
Trưởng ban nữ công
Phó chủ tịch công đoàn
Vũ Thị Hương
3 Nguyễn Bích Huyền
Ủy viên
Cử nhân
Nguyễn Bích Huyền
4 Đào Việt Hà

Email: daovietha.cyq@moet.edu.vn
Ủy viên
Dược sỹ
Đào Việt Hà
5 Đỗ Thị Ngọc Lan

Email: dothingoclan.cyq@moet.edu.vn
Phó Phòng Hành Chính
Ủy viên bch đoàn
Đỗ Thị Ngọc Lan
ĐOÀN THANH NIÊN
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Đỗ Văn Doanh
Điện thoại:0389995851
Email: dovandoanh.cyq@moet.edu.vn
Bí thư
Giảng viên Khoa Y
Thạc sỹ Điều Dưỡng
Đỗ Văn Doanh
2 Hà Thị Duyên
Điện thoại:0368808388
Email: hathiduyen.cyq@moet.edu.vn
Phó bí thư
CB Phòng Hành chính tổ chức
Cử nhân Điều dưỡng
Hà Thị Duyên
3 Phạm Mai Hương

Email: phammaihuong.cyq@moet.edu.vn
Phó bí thư
Cử nhân
Phạm Mai Hương
PHÒNG TCHC - QUẢN TRỊ
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Vũ Ngọc Thành
Điện thoại:
0203.3837977
Email: vungocthanh.cyq@moet.edu.vn
Phó trưởng phòng
Cử nhân
Vũ Ngọc Thành
2 Đỗ Thị Ngọc Lan
Điện thoại:
0203.3819629
Email: dothingoclan.cyq@moet.edu.vn
Phó trưởng Phòng
Cử nhân
Đỗ Thị Ngọc Lan
3 Đỗ Thị Thanh Huyền

Email: dtthuyen.cyq@moet.edu.vn
Chuyên viên
Cử nhân
Đỗ Thị Thanh Huyền
4 Nguyễn Quốc Trọng
Điện thoại:
0904.641.141
Email: nguyenquoctrong.cyq@moet.edu.vn
Nhân viên
Cử nhân
Nguyễn Quốc Trọng
5 Nguyễn Duy Bình
Điện thoại:
0917.616.945
Email: nguyenduybinh.cyq@moet.edu.vn
Chuyên viên
Cử nhân
Nguyễn Duy Bình
6 Hà Thị Duyên
Điện thoại:
02033837977
Email: hathiduyen.cyq@moet.edu.vn
Giảng viên
Đại học
Hà Thị Duyên
7 Nguyễn Văn Nam

Email: nguyenvannam.cyq@moet.edu.vn
Giảng viên Nguyễn Văn Nam
8 Trần Nhật Hà
Nhân viên PHC Trần Nhật Hà
9 Nguyễn Thị Mỹ Dịu
Nhân viên PHC Nguyễn Thị Mỹ Dịu
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Lê Thị Lan Anh
Điện thoại:
0203.3837981
Email: lethilananh.cyq@moet.edu.vn
Trưởng phòng
Cư nhân
Lê Thị Lan Anh
2 Nguyễn Thị Thùy Linh
Điện thoại:
0203.3837981
Email: nguyenthithuylinh.cyq@moet.edu.vn
Phó trưởng phòng
Thạc sỹ
Nguyễn Thị Thùy Linh
3 Vũ Thị Bích Hằng
Điện thoại:
0203.3837981
Email: vuthibichhang.cyq@moet.edu.vn
Nhân viên
Cử nhân
Vũ Thị Bích Hằng
4 Vương Thị Hương
Điện thoại:
0203.3837981
Email: vuongthihuong.cyq@moet.edu.vn
Nhân viên
Cử nhân
Vương Thị Hương
PHÒNG ĐÀO TẠO
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Lê Thị Chinh
Điện thoại:
0203.3837980
Email: lethichinh.cyq@moet.edu.vn
Phụ trách Phòng Đào Tạo
Cử nhân
Lê Thị Chinh
2 Nguyễn Thị Khánh Vân
Điện thoại:
02033837980
Giảng viên Nguyễn Thị Khánh Vân
3 Nguyễn Thị Hồng Thuần
Điện thoại:
02033837980
Email: nguyenthihongthuan.cyq@moet.edu.vn
Giảng viên
Đại học
Nguyễn Thị Hồng Thuần
4 Phan Thị Thúy Ngà

Email: phanthijthuynga.cyq@moet.edu.vn
Trưởng Bộ môn YHDT-YHCS
Thạc sỹ
Phan Thị Thúy Ngà
PHÒNG CÔNG TÁC HSSV
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Trần Kim Liên
Điện thoại:
0203.3832363
Email: trankimlien.cyq@moet.edu.vn
Trưởng Phòng
Thạc sỹ
Trần Kim Liên
2 Đặng Huy Lam

Email: danghuylam.cyq@moet.edu.vn
Giảng viên
Đại học
Đặng Huy Lam
3 Lê Thị Hồng Ly

Email: lethihongly.cyq@moet.edu.vn
Giảng viên
Giáo vụ khoa
Bác sỹ
Lê Thị Hồng Ly
4 Nguyễn Thị Lan
Nhân viên phòng CTHSSV Nguyễn Thị Lan
PHÒNG NCKH & QHQT
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Lê Thị Thúy Nga
Điện thoại:
0203.3832897
Email: lethithuynga.cyq@moet.edu.vn
Trưởng Phòng
Thạc sỹ
Lê Thị Thúy Nga
2 Phạm Văn Hiến
Điện thoại:
0203.3832897
Email: phamvanhien.cyq@moet.edu.vn
Giảng viên Phạm Văn Hiến
3 Trương Thị Thanh Thủy
Điện thoại:
0203.3832897
Email: truongthithanhthuy.cyq@moet.edu.vn
Giảng viên Trương Thị Thanh Thủy
4 Nguyễn Thúy Nga
Điện thoại:
0203.3832897
Giảng viên
Thạc sỹ
Nguyễn Thúy Nga
KHOA Y
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Lê Thị Hoa
Điện thoại:
0203.3832614
Email: lethihoa.cyq@moet.edu.vn
Trưởng khoa
Thạc sỹ
Lê Thị Hoa
2 Vũ Bích Ngọc
Điện thoại:
0203.3832614
Email: vubichngoc.cyq@moet.edu.vn
Phó trưởng khoa
Thạc sỹ
Vũ Bích Ngọc
3 Đặng Bích Uyên
Điện thoại:
0203.3832614
Email: dangbichuyen.cyq@moet.edu.vn
Phó trưởng khoa Y
Đại học
Đặng Bích Uyên
4 Nguyễn Thanh Vững

Email: nguyenthanhvung.cyq@moet.edu.vn
Trưởng bộ môn Nội - Ngoại - Lây
Đại học
Nguyễn Thanh Vững
5 Đinh Thị Thu

Email: dinhthithu.cyq@moet.edu.vn
Trưởng Bộ Môn Điều Dưỡng Cơ Bản
Thạc sỹ
Đinh Thị Thu
6 Nguyễn Thị Thu Hà

Email: nguyenthithuha.cyq@moet.edu.vn
Trưởng bộ môn Sản Nhi
Thạc sỹ
Nguyễn Thị Thu Hà
7 Đỗ Văn Doanh

Email: doavandoanh.cyq@moet.edu.vn
Giảng viên
Thạc sỹ
Đỗ Văn Doanh
8 Đào Thị Cẩm Tú

Email: daothicamtu.cyq@moet.edu.vn
Giảng viên
Đại học
Đào Thị Cẩm Tú
9 Phạm Thị Tuyết Minh

Email: phamthituyetminh.cyq@moet.edu.vn
Giảng viên
Cử nhân
Phạm Thị Tuyết Minh
10 Nguyễn Bích Huyền

Email: nguyenbichhuyen.cyq@moet.edu.vn
Giảng viên
Đại học
Nguyễn Bích Huyền
11 Bùi Văn Cường

Email: buivancuong.cyq@moet.edu.vn
Giảng viên
Thạc sỹ
Bùi Văn Cường
12 Nguyễn Thị Thơm

Email: nguyenthithom.cyq@moet.edu.vn
Giảng viên
Thạc sỹ
Nguyễn Thị Thơm
13 Đào Phương

Email: daophuong.cyq@moet.edu.vn
Giảng viên
Đại học
Đào Phương
14 Trần Thị Ly

Email: tranthily.cyq@moet.edu.vn
Giảng viên
Đại học
Trần Thị Ly
15 Lê Thị Dung
Giảng viên
Thạc sỹ
Lê Thị Dung
16 Phạm Mai Hương
Nhân viên khoa Y Phạm Mai Hương
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Hà Hải Hồng

Email: hahaihong.cyq@moet.edu.vn
Phó trưởng khoa
Thạc sỹ
Hà Hải Hồng
2 Vũ Thị Hương

Email: vuthihuong.cyq@moet.edu.vn
Giảng viên
Thạc sỹ
Vũ Thị Hương
KHOA DƯỢC
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Bùi Quỳnh Lan

Email: buiquynhlan.cyq@moet.edu.vn
Trưởng khoa
0203.3.832.801
Cử nhân
Bùi Quỳnh Lan
2 Nguyễn Lương Bằng

Email: nguyenluongbang.cyq@moet.edu.vn
Giảng viên
Thạc sỹ
Nguyễn Lương Bằng
3 Nguyễn Thị Mỹ Phương

Email: nguyenthimyphuong.cyq@moet.edu.vn
Giảng viên
Cử nhân
Nguyễn Thị Mỹ Phương
4 Đào Việt Hà

Email: daovietha.cyq@moet.edu.vn
Giảng viên
Cử nhân
Đào Việt Hà
5 Bùi Thị Thảo

Email: buithithao.cyq@moet.edu.vn
Giảng viên
Thạc sỹ
Bùi Thị Thảo
6 Đỗ Thị Thanh Mừng

Email: dothithanhmung.cyq@moet.edu.vn
Giảng viên
Cử nhân
Đỗ Thị Thanh Mừng
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

16- KH/ĐTN

Kế hoạch tình nguyện hè năm 2020

Thời gian đăng: 29/10/2019

lượt xem: 105 | lượt tải:59

1771/VĐ-TTĐT&CĐT

Thông báo về việc tổ chức Hội Nghị Khoa học và công nghệ tuổi trẻ ngành Y

Thời gian đăng: 29/10/2019

lượt xem: 214 | lượt tải:61

Biểu mẫu 18

Công khai thông tin các hoạt động NC khoa học và chuyển giao công nghệ

Thời gian đăng: 09/10/2019

lượt xem: 231 | lượt tải:64

Biểu mẫu 18D

Công khai thông tin các hoạt động NC khoa học và chuyển giao công nghệ

Thời gian đăng: 09/10/2019

lượt xem: 257 | lượt tải:77

Biểu mẫu 20

Thông báo cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục

Thời gian đăng: 09/10/2019

lượt xem: 193 | lượt tải:199
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay1,886
  • Tháng hiện tại27,641
  • Tổng lượt truy cập2,948,691
Huân trương lao động hạng nhì
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây