Sốc chấn thương thực nghiệm - Bộc lộ và dẫn lưu niệu quản - TS. Hồ Anh Sơn - HVQY

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/HocLieu/Video/123.flv?q=723a73b85c951b13ce297a61d35e8681&t=1358780743218

Các videos khác