Sốc chấn thương thực nghiệm

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/HocLieu/Video/2soc%20chan%20thuong.flv?q=dc22ec0aa11451d4642a0b747377263b&t=1358781148562

Các videos khác