Kỹ thuật làm hậu môn nhân tạo ở đại tràng SIGMA

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/HocLieu/Video/lamhaumonnhantao.flv?q=db04c03326bce3a8dd7bb6141ed683cc&t=1358781239750

Các videos khác