Giải phẫu xương sọ não - Phần 2

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/HocLieu/Video/Giai%20phau%20xuong%20so%20nao%202.flv?q=e4f9b270c24b3bf4f8f1af4290864de5&t=1358781545921

Các videos khác