Giải phẫu xương sọ não - Phần 1

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/HocLieu/Video/Giai%20phau%20xuong%20so%20nao.flv?q=54110c196272dd1f526daf014b4f636a&t=1358781580421

Các videos khác