hut be phot, thong tac ve sinh

KHÁM CHỨC NĂNG CẢM GIÁC - PGS.TS Phan Việt Nga

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/Khamchucnangcamgiac_PVN.flv

Các videos khác


KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 774

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 659

KHÁM PHỐI HỢ VẬN...
Lượt xem: 533

PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI...
Lượt xem: 1230

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 895

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 1296

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 488