hut be phot, thong tac ve sinh

KHÁM CHỨC NĂNG CẢM GIÁC - PGS.TS Phan Việt Nga

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/Khamchucnangcamgiac_PVN.flv

Các videos khác


KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 1320

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 793

PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI...
Lượt xem: 1256

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 515

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 928

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 681

KHÁM PHỐI HỢ VẬN...
Lượt xem: 556