hut be phot, thong tac ve sinh

KHÁM CHỨC NĂNG CẢM GIÁC - PGS.TS Phan Việt Nga

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/Khamchucnangcamgiac_PVN.flv

Các videos khác


KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 1346

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 817

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 700

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 535

PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI...
Lượt xem: 1277

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 949

KHÁM PHỐI HỢ VẬN...
Lượt xem: 579