hut be phot, thong tac ve sinh

PHƯƠNG PHÁP KHÁM HỘI CHỨNG THẮT LƯNG HÔNG - GS.TS Nguyễn Văn Chương

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://hocvienquany.vn/Data/bgtk/Phuongphapkhamhoichungthatlunghong_NVC.flv

Các videos khác


KHÁM PHỐI HỢ VẬN...
Lượt xem: 532

KHÁM CHỨC NĂNG CẢM...
Lượt xem: 884

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 773

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 895

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 1296

KHÁM RỐI LOẠN PHẢN...
Lượt xem: 488

KHÁM DÂY THẦN KINH...
Lượt xem: 658